Odchov Z

Matka: Zernike Isobell

Otec: Kaus Australis Krabatar