Matka: Nella Elegans
Otec: Kaus Australis Krabatar

*16. 6. 2016
NEPLÁNOVANÝ VRH